OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA – GDPR

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej iba Nariadenie GDPR), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti VIN.TECH s.r.o. s Nariadením GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), uvádzame všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov v nasledovnom texte.

1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1 ODOSIELANIE SPRÁV

Za účelom odosielania kontaktných správ spracúvame nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • text správy
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Osobné údaje uvedené vyššie sú potrebné k správnemu odoslaniu kontaktnej správy.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia jedného roka.

2. UPLATNENIE PRÁV A PRÁVNYCH NÁROKOV

Spoločnosť VIN.TECH s.r.o môže Vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebuje na uplatnenie práv a právnych nárokov (napr. neuhradená pohľadávka). Ďalej môže Vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebuje na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobných dôvodov. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie GDPR.

3. PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

Vaše osobné údaje sú uchovávané aj za účelom plnenia zákonných povinností, ktorými sú uchovávanie údajov v našom účtovníctve, alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činosťou. Tieto údaje sú uchovávané po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

4. ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM SUBJEKTOM

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom
 • na opravu osobných údajov
 • na vymazanie osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti VIN.TECH s.r.o:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska poverenej osoby
 • elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@vintech.sk
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.